Statut leukemické sekce ČHS ČLS JEP

I. CÍLE

 • Koordinovat diagnostiku a léčbu leukémií v ČR se zvláštním zaměřením na intenzivní hematologickou péči o akutní leukémie a velmi nákladnou léčbu leukémií.
  (Mezi cíle LS není zahrnuta péče o nemocné s CLL, pro kterou byla vytvořena samostatná odborná sekce.)
 • Spolupracovat při přípravě a organizaci národních i mezinárodních (EORTC, EBMT, EU atd.) studií zaměřených na zkoušení nových léčebných přístupů a nových léků pro akutní a chronické leukémie (s výjimkou B-CLL)
 • Vypracovávat na základě pověření výborem ČHS a v souladu s rozvojem oboru standardní diagnostické a léčebné postupy pro léčbu akutních a chronických leukémií (s výjimkou B-CLL) a předkládat je odborné veřejnosti a plátcům zdravotní péče.
 • Vypracovávat na základě pověření výborem ČHS doporučení akreditačních kritérií pro jednotky intenzivní hematologické péče zabývající se léčbou akutních leukémií a mimořádně nákladnou léčbou na území ČR.
 • Zabývat se edukační činností s cílem o dosažení co nejlepší informovanosti o léčbě leukémií a jejich výsledcích v odborné i laické veřejnosti.
 • Z pověření výboru ČHS vypracovávat stanoviska týkající se nejrůznějších otázek léčby leukémií, vždy však výhradně z odborného medicínského hlediska a ve formě doporučení.
 • Z pověření výboru ČHS se účastnit prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkursních akreditačních a jim podobných řízení.
 • Organizovat zdravotní registry a registrové studie s cílem získat co nejpřesnější epidemiologická data a data o prognostických faktorech a léčebných výsledcích. V této činnosti spolupracovat i se zahraničím (např. EBMT, Euromed -net apod.)
 • Snažit se získat grantové podpory, která umožní další rozvoj diagnostiky a léčby leukémií a činnost registrů.
 • Spolupracovat a podporovat publikační aktivity v odborných časopisech a s jejich pomocí prezentovat „doma“ i v zahraničí výsledky české hematologie dosažené na poli leukémií.

II. ČLENSTVÍ

Leukemická sekce je otevřena jakékoliv organizaci či fyzické osobě hlásící se k cílům leukemické sekce. Členství v leukemické sekci má 2 formy:

 • plné členství s hlasovacím právem
 • členství bez hlasovacího práva

Členství s hlasovacím právem:
Členství s hlasovacím právem je otevřeno všem zdravotnickým zařízením aktivně provozujícím intenzivní hematologickou léčbu a mimořádně nákladnou léčbu leukémií na území ČR a aktivně spolupracujícím v rámci LS a poskytující základní data leukemických nemocných (viz příloha) do registrů sekce. Každé akreditované hematologické centrum pro intenzivní hematologickou péči, které se aktivně podílí na činnosti Leukemické sekce, disponuje při hlasování 1 hlasem. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sekce.

Členství bez hlasovacího práva:
Členství bez hlasovacího práva je otevřeno každému dobrovolníkovi, fyzické osobě či profesní organizaci, která má zájem podílet se na léčbě leukémií v souladu s cíly Leukemické sekce. Bez hlasovacího práva je zastoupena Pediatrická sekce ČHS ČLS JEP.

III. ORGANIZACE

 • Leukemická sekce volí ze zástupců center s hlasovacím právem v tajném hlasování předsedu na 2leté funkční období. Úlohou předsedy je svolávat Leukemickou sekci a jednat za Leukemickou sekci v duchu závěrů sekcí přijatých.
 • Spolu s volbou předsedy volí Leukemická sekce v tajném hlasování na 2leté funkční období místopředsedu. Místopředseda přejímá úlohu předsedy v době jeho nepřítomnosti.
 • O zvolení předsedy a místopředsedy informuje Leukemická sekce výbor ČHS. Předseda sekce 1x ročně informuje výbor ČHS o činnosti sekce.
 • Leukemickou sekci svolává předseda písemným vyrozuměním všech členů sekce dle potřeby, nejméně však 2x do roka. Předseda je zároveň povinen svolat zasedání sekce nejdéle do 1 měsíce, pokud je o to písemně požádán alespoň 1/3 členů s hlasovacím právem.
 • Leukemická sekce je usnášeníschopná při nejméně 50 % přítomnosti členů s hlasovacím právem. Rozhodnutí a závěry Leukemické sekce jsou přijímány hlasováním. K přijetí je potřebná nadpoloviční většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

IV. ZMĚNA A ÚPRAVY STATUTU

Změnu statutu může navrhnout každý člen Leukemické sekce s hlasovacím právem. Změna musí být projednána na nejbližším zasedání Leukemické sekce a závěr je písemně zaznamenán v zápisu jednání a rozeslán všem členům. Ke změně statutu sekce dochází v případech, kdy se změnou souhlasí nejméně 2/3 členů s hlasovacím právem.