Seznam akcí doporučených ČHS

Zvolte jazyk: Český Slovenský *
Anglický

* Zahraniční akce, které mají popis pouze anglicky, budou zobrazeny také.

Vyberte zobrazené skupiny akcí: Akce pořádané ČHS
Akce pořádané pod záštitou ČHS
Zahraniční akce

19. Colours of Sepsis

Hlavní téma: Sepse, Novinky v pediatrické intenzivní péči (IP), PG kurz sester v IP
Klasifikace:
Datum konání: 7. – 10. Února 2017
Místo konání: Clarion Congress Hotel
Město: Ostrava
Stát: CZ
Jednací jazyk: Čeština / Angličtina
Pořadatelé: KARIM FN Ostrava, Détská klinika FN ostrava
Kontakt: Roman.kula@fno.cz MUDr. Roman Kula, CSc., KARIM FN Ostrava
www: www.sepseostrava.cz

19th Colours of Sepsis

Main topic: Sepsis, News in Pediatric Intensive Care, Nursing in Intensive Care
Classification: e.g. Annual national meeting
Dates of the event: 7. – 10. February 2017
Venue of the event: Clarion Congress Hotel
Town: Ostrava
State: Czech Republic
Language of the event: Czech/English
Organizers: Dept of Anaesth and Int Care University Hospital ostrava
Contact: Roman.kula@fno.cz Roman Kula MD., PhD
www: www.sepseostrava.cz

VII. Celostatní výroční setkání Czech MDS Group

Hlavní téma: Myelodysplastický syndrom, vzácné choroby červené krevní řady
Klasifikace: Výroční konference
Datum konání: 3.3-4.3.2017
Místo konání: Hotel Rantířov
Město: Rantířov u Jihlavy
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: český
Pořadatelé: Czech MDS Group
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt: MUDr. Nina Dusílková, Ústav patologické fyziologie UK, dusilkova@gmail.com
www: www. czech mds group

VII. Annual meeting of Czech MDS Group

Main topic: Myelodysplastic syndromes, rare diseases of erythropoiesis
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: 3.3. – 4.3.2017
Venue of the event: Hotel Rantířov
Town: Rantířov u Jihlavy
State: Czech Republic
Language of the event: czech
Organizers: Czech MDS Group
Auspices: Czech Society of Hematology
Contact: MUDr. Nina Dusílková, dusilkova@gmail.com
www: www.czech mds group

XXIII. Pařízkovy dny – lékařská konference s mezinárodní účastí

Hlavní téma:
1) Život ohrožující poruchy hemostázy: trombotické mikroangiopagie, život ohrožující krvácení v porodnictví a u pacientů odmítajících transfuzní přípravky
2) Poruchy hemostázy v hematoonkologii: získaný von Willebrandův syndrom
3) Antitrombotická terapie a prevence trombózy: CHEST Evidence-Based Clinical Practice Guidelines 2016
4) Hodnocené prezentace mladých hematologů
5) Laboratorní sekce: morfologické a hemostazeologické workshopy
6) Poruchy hemostázy u dětí
7) Sekce pro zdravotní sestry
8) Datamanažerská sekce
9) Biobankovnictví
10) Post ASH meeting,br> 11) Pacientská sekce
12) Visegradské symposium
Klasifikace: Výroční konference
Datum konání: 9. a 10. března 2017
Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava
Město: Ostrava
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Klinika hematoonkologie FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt: jaromir.gumulec@fno.cz, +420 597 372 296
www: http://www.hanzo.cz/pd

XXIIIth Pařízek days – medical conference with international participation

Main topic:
1) Life-threatening disorders of hemostasis: thrombotic microangiopathies, life-threatening bleeding in obstetrics and in patients refusing blood transfusion
2) Disorders of hemostasis in hematooncology: acquired von Willebrand syndrome
3) Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis: CHEST Evidence-Based Clinical Practice Guidelines 2016
4) The assessed presentations of the of young hematologists
5) Laboratory section: workshops for hematological morphology, hemostasis and thrombosis
6) Disorders of Hemostasis in children
7) Section for nurses
8) Data management
9) Bio banking
10) Post ASH meeting
11) The issue of hemato(onco)logy patients
12) Visegrad Symposium
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: March 9th and 10th 2015
Venue of the event: Clarion Congress Hotel Ostrava
Town: Ostrava
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Department of Haematooncology, University Hospital Ostrava and the Faculty of Medicine, University of Ostrava
Auspices: Czech Society of Hematology
Contact: jaromir.gumulec@fno.cz, +420 597 372 296
www: http://www.hanzo.cz/pd

Plenární zasedání Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii

Hlavní téma: Maligní lymfomy, chronická lymfocytární leukémie
Klasifikace: Roční národní akce s mezinárodní účastí
Datum konání: 22.-24.3.2017
Místo konání: Hotel Eurostars Thalia, Národní 13
Město: Praha
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Kooperativní lymfomová skupina a Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti ČLS JEP
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt:
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., I. interní klinika - klinika hematologie VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, e-mail: trneny@cesnet.cz, tel. 224 962 527
doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., IV. interní hematologická klinika FN a LF UK, Sokolská 581, Hradec Králové, e-mail: lukas.smolej@fnhk.cz, tel. 495832649
www: www.lymphoma.cz, www.cll.cz

Annual Meeting of Czech Lymphoma Study Group and Czech CLL Study Group

Main topic: Malignant lymphomas, chronic lymphocytic leukemia
Classification: Annual national meeting with international participation
Dates of the event: 22.-24.3.2017
Venue of the event: Hotel Eurostars Thalia, Národní 13
Town: Prague
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Czech Lymphoma Study Group and Czech CLL Study Group
Auspices: Czech Society of Hematology
Contact: "prof. Marek Trněný, M.D., Ph.D., 1st First Internal Clinic – Clinic of Hematology, Charles University General Hospital, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, e-mail: trneny@cesnet.cz, tel. 224 962 527 Lukáš Smolej, M.D., Ph.D., 4th Department of Internal Medicine – Hematology, University Hospital and Faculty of Medicine, Sokolská 581, Hradec Králové, e-mail: lukas.smolej@fnhk.cz, tel. +420 495832649
www: www.lymphoma.cz, www.cll.cz

XV. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny

Hlavní téma: Mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie
Klasifikace: mezinárodní
Datum konání: 7. – 8.4.2017
Místo konání: Hotel Galant
Město: Mikulov
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Český a anglický
Pořadatelé: Česká myelomová skupina
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

XV. National worskshop Multiple Myeloma and Annual Czech Myeloma Group meeting

Main topic: Multiple Myeloma and monoclonal gammopathies
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: April 7-8, 2017
Venue of the event: Hotel Galant
Town: Mikulov
State: Czech Republic
Language of the event: Czech and English
Organizers: The Czech Myeloma Group
Auspices: Czech Hematology Association CzMA
Contact: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina

Hlavní téma: Vrozené a získané krvácivé stavy. ACCP doporučené postupy VTE
Klasifikace: Regionální seminář
Datum konání: 7.- 8.4.2017
Místo konání: Kyjov
Město: Kyjov
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov a Oddělení klinické hematologie FN Brno
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt: kujickova.jitka@nemkyj.cz, m.penka@fnbrno.cz
www: www.hematology.cz, www.thrombosis.cz

Spring Hematological Day of South Moravia and Highland Region

Main topic: Inherited and aquired bleeding disorders. ACCP guidelines in VTE
Classification: Regional symposium
Dates of the event: April 7-8, 2017
Venue of the event: Kyjov
Town: Kyjov
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Department of Hematology and Transfusiology of Nemocnice Kyjov and Department of Clinical Hematology of Faculty Hospital Brno
Auspices: Czech Society of Hematology
Contact: kujickova.jitka@nemkyj.cz, m.penka@fnbrno.cz
www: www.hematology.cz, www.thrombosis.cz

XXIX. Celostátní pracovní konference laborantů a sester – Harrachohorky 2017

Hlavní téma: Hematologie, transfuzní služba
Klasifikace: konference
Datum konání: 23 – 25. 4. 2017
Místo konání: Hotel Sklář
Město: Harrachov
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: český
Pořadatelé: Sekce zdravotních laborantů ČHS ČLS JEP, STL ČLS JEP, ČAS, nemocnice Turnov
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt: Drobníková Zdeňka
www: Přihlašování bude možné po 15.2.2017 on-line formulářem na www.nemlib.cz.

XXIV. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE O TROMBÓZE A HEMOSTÁZE

Hlavní téma: Trombóza a hemostáza
Klasifikace: Česko-slovenská konference
Datum konání: 18-20.5. 2017
Místo konání: Kongresové centrum - ALDIS
Město: Hradec Králové
Stát: ČR
Jednací jazyk: ČJ, AJ
Pořadatelé: Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, IV. Interní hematologická klinika FNHK a Congress Business Travel Ltd
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt: Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
www: www.hemostaza2017.cz

XXIV. CZECH AND SLOVAK CONFERENCE ON THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS

Main topic: Thrombosis and haemostasis
Classification: e.g. Annual national meeting
Dates of the event: May 18-20, 2017
Venue of the event: Congress Centre ALDIS
Town: Hradec Kralove
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, English
Organizers: The Czech association for thrombosis and haemostasis, 4th Department of Internal Medicine-Hematology University Hospital Hradec Kralove and Congress Business Travel Ltd
Auspices: Czech Society of Hematology
Contact: Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
www: www.hemostaza2017.cz

XXXI. Olomoucké hematologické dny

Hlavní téma: Hematologie a hematoonkologie
Klasifikace: Celostátní sjezd
Datum konání: 27.5.2017 Pacientský den, odborný program OHD 28.-30.5.2017
Místo konání: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Město: Olomouc
Stát: ČR
Jednací jazyk: Čeština, slovenština a angličtina
Pořadatelé: LF UP, Nadace Haimaom
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt: Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc,
prof. MUDr. T. Papajík, CSc. – prezident konference tomas.papajik@fnol.cz,
prim. MUDr. Antonín Hluší, Ph.D. – předseda organizačního výboru antonin.hlusi@fnol.cz,
prof. MUDr. E. Faber, CSc. – předseda vědeckého výboru edgar.faber@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

XXXI. Olomouc Hematology Days

Main topic: Hematology and Hematooncology
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: May 27th 2017 Patients´ Day, scientific programme OHD from May 28th to 30th 2017
Venue of the event: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Town: Olomouc
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak and English
Organizers: Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University, Foundation Haimaom
Auspices: Czech Society of Hematology
Contact: Hemato-Oncology Department, Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University and University Hospital Olomouc,
prof. MUDr. T. Papajík, CSc. – President of the Meeting tomas.papajik@fnol.cz,
prim. MUDr. A. Hluší, Ph.D. – Head of Organizing Committee antonin.hlusi@fnol.cz,
prof. MUDr. E. Faber, CSc. – Head of Scientific Committee edgar.faber@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

XXI. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů

Hlavní téma: Hematologie a hematoonkologie
Klasifikace: Celostátní sjezd
Datum konání: 29.5.2017
Místo konání: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Město: Olomouc
Stát: ČR
Jednací jazyk: Čeština, slovenština a angličtina
Pořadatelé: LF UP, Nadace Haimaom
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt: Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc, Mgr. Luděk Slavík, PhD ludek.slavik@fnol.cz, Mgr. Václav Kajaba vaclav.kajaba@fnol.cz, Bc. Monika Labudíková monika.labudikova@fnol.cz, Mgr. Jarmila Juráňová Jarmila.juranova@fnol.cz, Jana Kadlecová jana.kadlecova@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

XXI. Meeting of Nurses and Laboratory Assistants

Main topic: Hematology and Hematooncology
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: May 29th 2017
Venue of the event: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Town: Olomouc
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak and English
Organizers: Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University, Foundation Haimaom
Auspices: Czech Society of Hematology
Contact: Hemato-Oncology Department, Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University and University Hospital Olomouc, Mgr. Luděk Slavík, PhD ludek.slavik@fnol.cz, Mgr. Václav Kajaba vaclav.kajaba@fnol.cz, Bc. Monika Labudíková monika.labudikova@fnol.cz, Mgr. Jarmila Juráňová Jarmila.juranova@fnol.cz, Jana Kadlecová jana.kadlecova@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

10th Symposium on Advances in Molecular Hematology

Hlavní téma: Hematologie a hematoonkologie
Klasifikace: Celostátní symposium
Datum konání: 29.5.2017
Místo konání: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Město: Olomouc
Stát: ČR
Jednací jazyk: Angličtina
Pořadatelé: LF UP, Nadace Haimaom
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt: Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc,
doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D. vit.prochazka@fnol.cz, Ústav biologie LF UP v Olomouci
doc. RNDr. Vladimír Divoký, CSc. vdivoky@hotmail.com, Ústav imunologie LF UP v Olomouci
Dr. Ing. Eva Kriegová eva.kriegova@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

10th Symposium on Advances in Molecular Hematology

Main topic: Hematology and Hematooncology
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: May 29th 2017
Venue of the event: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Town: Olomouc
State: Czech Republic
Language of the event: English
Organizers: Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University, Foundation Haimaom
Auspices: Czech Society of Hematology
Contact: Hemato-Oncology Department, Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University and University Hospital Olomouc,
doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D. vit.prochazka@fnol.cz, Institute of Biology, Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University
doc. RNDr. Vladimír Divoký, CSc. vdivoky@hotmail.com, Institute of Immunology Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University
Dr. Ing. Eva Kriegová eva.kriegova@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

22th Congress of European Hematology Association

Datum konání: 22.-25.6.2017
Místo konání: Madrid, Španělsko
www: www.ehaweb.org/congress-and-events/22nd-congress/

22th Congress of European Hematology Association

Dates of the event: June 22-25, 2017
Town: Madrid, Spain
www: www.ehaweb.org/congress-and-events/22nd-congress/

Novinky v hematologii

Hlavní téma:
Klasifikace: Krajský seminář
Datum konání: 8.9.2017
Místo konání: Pavilon A11/114 místnost, Univerzitní kampus Brno, Kamenice 5, Brno 625 00
Město: Brno
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Česká leukemická skupina – pro život (CELL) ve spolupráci s Oddělením klinické hematologie FN Brno a Univerzitním leukemickým centrem
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (mayer.jiri@fnbrno.​cz), Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel.: +420 532 23 3642,
www: www.fnbrno.cz, www.hematology.​cz, www.med.muni.cz

News in hematology

Main topic:
Classification: The regional seminar
Dates of the event: 8th of September 2017
Venue of the event: Pavilon A11/114 místnost, Univerzitní kampus Brno, Kamenice 5, Brno 625 00
Town: Brno
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Česká leukemická skupina – pro život (CELL) ve spolupráci s Oddělením klinické hematologie FN Brno a Univerzitním leukemickým centrem
Auspices: Czech Hematology Association CzMA
Contact: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (mayer.jiri@fnbrno.​cz), Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. : +420 532 23 3642,
www: www.fnbrno.cz, www.hematology.​cz, www.med.muni.cz

XXVII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

Hlavní téma: Dětská hematologie a onkologie
Klasifikace: Výroční konference s mezinárodní účastí
Datum konání: 6.10.-8. 10. 2017
Místo konání: Hotel Pyramida
Město: Praha
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Český, anglický
Pořadatelé: Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF a FN Motol, Praha;Pracovní skupina dětské hematologie České republiky České hematologické společnosti a České pediatrické společnosti ČLS JEP;Pediatricko-onkologická sekce České onkologické společnosti;Sekce dětské hematologie a onkologie Slovenské pediatrické společnosti
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt - odborný program: Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Tel.: +420 22443 6401, Email: jan.stary@lfmotol.cuni.cz
Kontakt – organizační zajištění: Meritis s.r.o., Obrovského 644, 141 00 Praha 4, hema2017@meritis.cz, Tel.: 272 774 065, Fax.: 272 767 597, Kontaktní osoba: Alžběta Matějovská (Mráčková), tel:. 731 109 563
www: www.meritis.cz/hema2017

Pediatric Hematology and Oncology

Main topic: e.g. Annual national meeting
Classification: 6.10.-8.10.2017
Dates of the event: Hotel Pyramida
Venue of the event: Praha
Town: Czech Republic
State: Czech, English
Language of the event: Department of Pediatric Hematology and Oncology, 2nd Faculty of Medicine and University Hospital Motol, Prague; Pediatric Hematology Working Group of the Czech Society of Hematology and the Czech Pediatric Society; Pediatric-Oncology Section of the Czech Society of Oncology; Section of Pediatric Hematology and Oncology of the Slovak Pediatric Society
Organizers: 2nd Faculty of Medicine, Charles University Prague
Auspices: Czech Society of Hematology
Contact - scientific programme: Prof. Jan Starý, Dept Pediatr Hematol/Oncol, University Hospital Motol, V Uvalu 84, 150 06 Praha 5, Phone: +420 22443 6401, Email: jan.stary@lfmotol.cuni.cz
Contact – organization: Meritis s.r.o., Obrovského 644, 141 00 Praha 4; Email: hema2017@meritis.cz; Phone: +420 272 774 065, Fax.: +420 272 767 597; Contact person: Alžběta Matějovská (Mráčková) GSM:. 731 109 563
www: www.meritis.cz/hema2017

XII. Myelomový výzkumný workshop

Hlavní téma: Mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie
Klasifikace: mezinárodní
Datum konání: Druhá polovina října 2017
Místo konání: Univerzitní kampus MU Brno
Město: Brno
Stát: ČR
Jednací jazyk: angličtina
Pořadatelé: Babákova myelomová skupina, ÚPF LF MU, Brno a Česká myelomová skupina
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt: Doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., sevcik@med.muni.cz
www: www.myeloma.cz

XII. Myeloma research workshop

Main topic: Multiple myeloma and monoclonal gammopathies
Classification: Annual international meeting
Dates of the event: Second half of October 2017
Venue of the event: University campus of Masaryk University Brno
Town: Brno
State: Czech Republic
Language of the event: English
Organizers: Babak Myeloma Group, Dep of Pathological Physiology, Faculty of Medicine Masaryk University, Brno and Czech Myeloma Group
Auspices: Czech Society of Hematology
Contact: Assoc. Prof. RNDr. Sabina Sevcikova, Ph.D., sevcik@med.muni.cz
www: www.myeloma.cz

Pražský hematologický den

Hlavní téma:
Klasifikace: Roční národní akce
Datum konání: 19.10.2017
Místo konání: Karolinum- kongresové centrum, Celetná 20
Město: Praha
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: 1.LF UK, ÚHKT, VFN, FN Motol, FN Královské Vinohrady,
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt: Prof. MUDr.Petr Cetkovský,PhD, ÚHKT Praha, U Nemocnice 1, 128 20 Praha, 221977282
www: www.phd.cz

Prague Hematology day

Main topic:
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: 19th October 2017
Venue of the event: Carolinum: congress centre, Celetna street 20
Town: Prague
State: The Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: 1st Faculty of Medicine CU and Prague university hospitals
Auspices: Czech Society of Hematology
Contact: Prof.Petr Cetkovský, ÚHKT Praha, U Nemocnice 1, 128 20 Praha, The Czech Republic, phone +4202221977282
www: www.phd.cz

Košické hematologické a transfuziologické dni (KHaTD) s medzinárodnou účasťou, 6.ročník

Hlavní téma: Manažment nežiadúcich účinkov liečby hematologických ochorení ("aby pacient mal šancu dokončiť svoju liečbu")
Klasifikace: kreditný systém
Datum konání: 19. - 21.10.2017
Místo konání: Hotel Double Tree by Hilton, Košice
Město: Košice
Stát: Slovensko
Jednací jazyk: slovenčina, čeština, angličtina
Pořadatelé: Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť SLS, Klinika hematológie a onkohematológie, UNLP a LF UPJŠ Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Kontakt: MUDr. Tomáš Guman, PhD., UNLP, Rastislavova 43, pracovné miesto: Tr. SNP 1, Košice, 041 66, +42155 640 4410, +421905 765 658, fax: +42155 640 4426,
WOW! production, s.r.o., Banšelova 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35821680, IČDPH: SK2020285311, Konateľ: Milota Chlebničanová, kontakt: 00421 902 906 906, e-mail: dafne@wow-production.sk, wow@wow-production.sk
www: www.khtd.sk, od 04/2017, www.hematology.sk, www.sls.sk

XII. Brněnské hematologické dny

Hlavní téma:
Klasifikace:
Datum konání: 1. a 2. 11. 2017
Místo konání: BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno, Husova 200/16, 659 21 Brno
Město: Brno
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Nadační fond Pomoc lidem s leukémií při Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno a LF MU ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu, FN Brno, Českou leukemickou skupinou pro život - CELL, Univerzitním leukemickým centrem, Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity.
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt:
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (mayer.jiri@fnbrno.​cz), Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel.: +420 532 23 3642,
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (penka.miroslav@fnbrno​.cz), Oddělení klinické hematologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. +420 532 23 3941
www: www.hematology.​cz, www.fnbrno.cz, www.med.muni.cz

XII. Brno hematologic days

Main topic:
Classification: e.g. Annual national meeting
Dates of the event: 1st and 2nd of November 2017
Venue of the event: BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno, Husova 200/16, 659 21 Brno
Town: Brno
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, English, Slovak
Organizers: Nadační fond Pomoc lidem s leukémií při Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno a LF MU ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu, FN Brno, Českou leukemickou skupinou pro život - CELL, Univerzitním leukemickým centrem, Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity.
Auspices: Czech Hematology Association CzMA
Contact:
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (mayer.jiri@fnbrno.​cz), Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel.: +420 532 23 3642,
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (penka.miroslav@fnbrno​.cz), Oddělení klinické hematologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. +420 532 23 3941
www: www.hematology.​cz, www.fnbrno.cz, www.med.muni.cz

VI. Farmakoekonomický workshop České myelomové skupiny

Hlavní téma: Mnohočetný myelom
Klasifikace: národní
Datum konání: 24.11.2017
Místo konání: Hotel Santon
Město: Brno
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Český
Pořadatelé: Česká myelomová skupina
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www:

VI. Pharmacoeconomic workshop of Czech Myeloma Group

Main topic: Multiple myeloma
Classification: national
Dates of the event: November 24, 2017
Venue of the event: Hotel Santon
Town: Brno
State: Czech Republic
Language of the event: Czech
Organizers: Czech Myeloma Group
Auspices: Czech Society of Hematology
Contact: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www:

59th ASH Annual Meeting and Exposition

Datum konání: 9.-12.12.2017
Místo konání: Atlanta, USA
www: www.hematology.org/Annual-Meeting/

59th ASH Annual Meeting and Exposition

Dates of the event: December 9-12, 2017
Town: Atlanta, USA
www: www.hematology.org/Annual-Meeting/

XVIII. ČESKO-SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD
XVIII. ČESKO-SLOVENSKOU KONFERENCI LABORATORNÍ HEMATOLOGIE

Pozvánka
Datum konání: 16. - 19. září 2018
Místo konání: Clarion Congress Hotel Praha, Freyova 33, Praha 9 - Vysočany
Město: Praha
Stát: Česká republika
www: www.meritis.cz/hematology2018