Zápisy ze zasedání leukemické sekce ČHS

Zápis z jednání Transplantační sekce ČHS dne 23. 10. 2020

Účast na jednání

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhlo jednání TS korespondenčně, emailovou komunikací s níže uvedenými členy TS:

FN Hradec Králové – doc.MUDr Žák P. ; FN Brno - pracoviště Bohunice – prof.MUDr Krejčí M.; FN Plzeň – MUDr. Karas M.; ÚHKT Praha – MUDr. Vítek A.,; VFN Praha – MUDr. Konířová E., Mgr. Trnková M.; FN Motol - prof. MUDr Sedláček P.; FN Olomouc – MUDr.Raida L.; FN Ostrava – MUDr. Kořístek Z. ; FNKV Praha- prof. MUDr Kozák T.; ČNRDD Plzeň- MUDr Jindra P; IKEM (ČRDKVB)- MUDr. Záhlavová L.

Program jednání

 1. Zpráva o činnosti transplantačních center za r. 2019.
  Mgr. M. Trnková zpracovala data z jednotlivých transplantačních center v ČR za r. 2019 (data z Národního registru transplantací krvetvorných buněk ČR při I. int.klinice VFN-Praha) - viz přílohy 1 a 2. Všechna akreditovaná transplantační centra v ČR splnila počtem transplantací kritéria dle FACT-JACIE international standards (seventh edition). Všechna stávající centra byla rovněž reakreditována pro poskytování vysoce specializované hematologické péče Ministerstvem zdravotnictví ČR do 31.12.2025- (Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, r. 2020, částka 7, vydaný 29.6.2020)
 2. MUDr A. Vítek informoval o ukončení svého členství v transplantační sekci. ÚHKT bude v TS nadále zastupovat MUDr J. Vydra.
 3. Transplantační sekce vzala na vědomí informace z jednání výborů ČHS i KLS ohledně sběru dat u transplantovaných pacientů a dat o celulární terapii (CAR-T a další). Transplantační sekce podporuje respektovat doporučení výboru ČHS a současně také pokračovat ve standardním sběru a zadávání dat dle platných doporučení EBMT.
 4. Členové transplantační sekce byli informováni o požadavku EBMT, reprezentované Drs. P.V.Bosmanem (EBMT Senior Datamanager / Study Coordinator), na ustanovení národního koordinátora sběru dat CAR-T cells . Byl osloven MUDr. Robert Pytlík, Ph.D, který souhlasil s vykonáváním této funkce a byl následně členy TS korespondenčním hlasováním ve funkci potvrzen.
 5. Volba předsedy a místopředsedy TS na období 2021-2023.
  Předsedou byl zvolen dosavadní místopředseda MUDr Raida Luděk, PhD.
  Jeho zástupcem-místopředsedou byl zvolen prof. MUDr Sedláček Petr, CSc.
 6. Různé

23. 10. 2020

zapsal MUDr. Antonín Vítek