Zápis z morfologického semináře a schůzky výboru PSDH ČR dne 1.10.2019 v Praze Motole

  1. V rámci morfologického semináře bylo referováno 38 pacientů – 23 nově diagnostikovaných ALL, čtyři AML, jedna CML, 5 relapsů AL, tři MDS, jedna Fanconiho anémie a jeden pacient s infiltrací dřeně neuroblastomem.
  2. Dr. Timr referoval o toxické smrti pacienta s ALL na infekci Rhizomucor pusillus.
  3. Prof. Starý shrnul informace o mykotických infekcích na protokolu AIEOP BFM ALL 2009 – bylo nahlášeno 35 SAE z důvodu mykotické infekce (z celkem 407 pacientů), což je 8,5% - nejčastěji se manifestovaly na konci protokolu I, na protokolu II a III. Tři pacienti zemřeli, u dvou byl prokázán Aspergillus současně s G- sepsí, u třetího Mucor. Incidence mykotických infekcí klesla po zahájení antimykotické profylaxe. Prof. Starý závěrem zdůraznil nutnost vytvořit a průběžně aktualizovat doporučené postupy profylaktické, empirické, preemptivní a cílené antimykotické léčby v každém centru.
  4. Dr. Šrámková prezentovala skupinu pacientů s mykotickou infekcí způsobenou Mucorem na KDHO Motol v letech 1997-2019. Ve skupině pacientů s kožním postižením, kde bylo možné radikální chirurgické řešení, všichni přežili, horší výsledky byly u pacientů s plicním postižením, letální byla diseminovaná forma infekce.
  5. Dr. Šrámková přednesla kazuistiku kojenecké pro-B ALL na AIEOP BFM ALL 2017 s život ohrožující CMV primoinfekcí po indukční léčbě.
  6. Dr. Šrámková informovala o možnosti léčby relapsů ALL v ČR pomocí CD19 CAR T cells – preparát Kymriah (tisagenlecleucel), proces bude logisticky i finančně velmi náročný.
  7. Další morfologický seminář a schůzka výboru PSDH proběhne v lednu 2020, budeme včas avízovat. Předtím se uvidíme na konferenci PSDH v Hradci Králové v termínu 1.-3.11.2019.

V Ostravě 1.10.2019

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
zapsala MUDr. Hana Ptoszková