Zápis schůze LS ČHS – 10. 9. 2020

9:45 - 11:45, Kampus UHK v Hradci Králové; seminární místnost č. 2

Přítomni (bez titulů): Malíková, Mikulenková, Juráňová, Hrachovinová, Matýšková, Roučková, Smetana, Sadílek, Zavřelová, Jelínková, Šigutová, Pulcer, Vytisková, Slavík, Mikešová, Pecka, Fátorová, Řeháková, Bradáčová, Bártů, Tokár, Slavíčková.

Omluveni (bez titulů): Radinová, Kneiflová, Chasáková, Rosenauerová; Amborská, Bourková, Hrdinová, Opravilová, Erbenová, Krištofová.

Hosté (bez titulů): Zelený, Kořínková, Smutek, Černý, Pavlíková, Klinerová.

Neomluveni (bez titulů): Charvát.

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS z 15.5.2020 (Mikulenková).
 2. Informace ze 7. schůze výboru ČHS – schůze vedena elektronickou formou 13.-24. 4. 2020 (Mikulenková).
 3. Informace k NČLP Fátorová) - upgrade DASTA 4.20.03 od 1. 7. 2020, upgrade probíhá 2x ročně; podrobné informace na www.dastacr.cz/dasta/hypertext/DSBFV.htm; k hematologickým položkám vypracován dokument usnadňující napojení laboratorního číselníku na NČLP – www.dastacr.cz/dasta/hypertext/DSBER.htm. Hematologické položky jsou přehledně k dispozici např. zde: www.dastacr.cz/dasta/hypertext/_GESCE_202009241654H.htm.
 4. Nové RL (Analýza tělních tekutin – celkový počet buněk na analyzátoru 96898; Analýza tělních tekutin – preklasifikace diferenciálního počtu buněk na analyzátoru 96899; ACT – aktivovaný čas srážení 96900) – elektronicky schváleno výborem ČHS 12. 8. (Mikulenková).
 5. Nové doporučení „Preanalytika v hematologické laboratoři“ – návrh 1. verze (Šigutová a spol.) – bude poslána k připomínkám do konce října.
 6. Doporučení VKK koagulačních vyšetření z 1. 9. 2016 (Hrachovinová, J. Zavřelová, M. Jelínková, M. Matýšková I. Malíková) – konečná verze bude poslána do konce září/začátkem října.
 7. RNDr. Veronika Kaderová z FN Motol přítomnými členy LS ČHS doporučena na pozici experta pro oblast Cytometrická diagnostika v oboru hematologie a onkologie v rámci ČIA jako expert; informace předána výboru ČHS (Mikulenková).
 8. Hlášení výsledků v kritických hodnotách – revize doporučení; připomínky do konce října (Mikulenková).
 9. NRBC – parametr KO: zjištěn odlišný systém vykazování výkonu na pojišťovnu u jednotlivých pracovišť; vykazování není závislé na velikosti pracoviště, ani na struktuře vyšetřovaných vzorků (Mikulenková).
 10. Dg. CLL – mikroskopický a analyzátorový dif (Tokár) – bude řešeno na příští schůzi.
 11. Denní přítomnost na pracovišti (Charvát) – podmínka personálního obsazení laboratoře; bude řešeno na příští schůzi.
 12. Parametr PDW - využitelnost parametru v klinické praxi × měření hodnoty PDW na analyzátorech; bude řešeno na příští schůzi.
 13. Volba potencionálního předsedy LS ČHS; schůze LS byla usnášeníschopná; navrhovaný kandidát MUDr. D. Mikulenková: z 22 přítomných členů hlasovalo 21; dva hlasy byly korespondenční; 23 hlasů bylo pro navrhovaného kandidáta; 0 hlasů proti; 1 člen se zdržel hlasování.

Termín další schůze LS:

4.12.2020 – místo bude upřesněno